Gwahanol fath o bantomeim? O ydi mae e!

Yn wynebu cau’r theatr dros dro a chanslo ei bantomeim blynyddol, trodd Sefydliad Glowyr Coed Duon at sefydliad celfyddydau cymunedol, Celf ar y Blaen i feddwl am ddatrysiad blaengar – Pecyn Panto DIY, a gynigwyd i rai teuluoedd lleol a gollodd eu gwledd Nadolig arferol yn 2020.

Llun o fanylion a deunyddiau yn y pecyn panto

Byth ers y cyfnod clo, bu Celf ar y Blaen yn brysur yn gweithio gyda thîm o artistiaid llawrydd i ddarparu bron 3,000 o becynnau crefft carreg drws i gefnogi teuluoedd oedd yn cael y cyfnod clo yn anodd. Ar gyfer yr her ddiweddaraf fe wnaethant gomisiynu’r artist Cindy Ward i gynllunio pecyn yn cynnwys popeth sydd ei angen i adeiladu mini theatr, gyda chast o gymeriadau pantomeim poblogaidd a deunyddiau ar gyfer gwisgoedd.

Dywedodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol Celf ar y Blaen: “Ein nod yw ysbrydoli pobl i fod yn wirioneddol greadigol wrth ysgrifennu a pherfformio eu pantomeim eu hunain. Gobeithiwn y bydd gwisgo lan, jôcs sâl a digonedd o hwyl yr ŵyl i’r holl deulu, felly bydd yn gydnaws gydag ysbryd panto – hyd yn oed os nad oedd modd iddynt fynychu un y llynedd.”

Meddai Marina Newth, Rheolwr Gwasanaethau Theatr a Chelfyddydau Cyngor Caerffili: “Mae hyn yn enghraifft wych o brosiect partneriaeth, gan gydweithio i ganfod ffordd ddyfeisgar i arddangos ein hymrwymiad i gysylltu gyda chymunedau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at agor ein drysau i’r cyhoedd eto eleni a gobeithio y byddwn yn ôl gyda panto llawn yn 2021.”

Caiff rhifyn cyfyngedig Pecynnau Panto DIY eu dosbarthu i gartrefi lwcus yn y Bwrdeistref Sirol drwy Rwydwaith Rieni Caerffili; bydd gwobr o docyn teulu i’r panto byw nesaf ar gyfer y fideo gorau a gawn o berfformiad cartref.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: info@head4arts.org.uk  

Cerdd Caredigrwydd Cydweithredol ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020

I ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020, fe wnaethom gynnal sesiwn farddoniaeth rad ac am ddim ddoe gyda Francesca Kay fel rhan o ddigwyddiad The Big Zoom Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector Cwm Taf Morgannwg. Roedd y sesiwn yn dathlu caredigrwydd a bu’r rhai a gymerodd ran yn trafod beth mae caredigrwydd yn ei olygu iddynt, gan arwain at ysgrifennu cerdd ar y cyd. Roeddem mor hoff o’r gerdd fel i ni benderfynu ei rhannu gyda chi.

Sesiwn Barddoniaeth Dathlu Caredigrwydd

Galw ysgrifenwyr creadigol!

Ddydd Iau 8 Hydref, fel rhan o  Zoom Mawr Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector Cwm Taf Morgannwg yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020, rydym yn cynnal sesiwn barddoniaeth am ddim gyda’r bardd Francesca Kay.

Bydd y sesiwn, rhwng 14:30 a 16:00, yn canolbwyntio ar ysgrifennu cerdd grŵp i ddathlu caredigrwydd. Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n bwysig lledaenu ychydig o gynhesrwydd a bod yn gadarnhaol, felly cofiwch ymuno â ni.

Tocyn ar gael yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-big-zoom-celebrating-kindness-with-heads4arts-tickets-122645338509?aff=ebdssbonlinesearch

Croeso i’n Hintern Celfyddydau Cymunedol

Mae gennym aelod newydd i’n tîm, y hoffem gyflwyno i chi….

Finley yw Intern Celfyddydau Cymunedol newydd Celf ar y Blaen. Graddiodd e yn ddiweddar o gwrs BA Cyfathrebu Graffig Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Yn ystod ei radd, aeth Finley yn angerddol iawn ynglŷn â sut y gallai celf a dylunio fod yn gatalydd ar gyfer newid cymdeithasol a chael effaith gadarnhaol ar bobl.

Gyda llai na phythefnos i mewn i’w interniaeth, mae Finley eisoes yn ymwneud â llwyth o wahanol bethau, yn amrywio o ddylunio graffig a marchnata cyfryngau cymdeithasol i helpu i redeg sesiwn côr. Yn nodedig, mae’n treulio llawer o amser yn gweithio ar hyrwyddo digwyddiadau Gŵyl Cwtsh.

Mae Finley yn cyfaddef nad yw’n sicr beth sydd gan y dyfodol. Ond, mae wedi caru ei ddechrau gyda Chelf ar y Blaen, gan wneud gwahaniaeth ystyrlon i fywydau pobl trwy greadigrwydd.