Llyfrgell Bywyd – ar gael i’w brynu

Fel rhan o’i thema Mis Gwyrdd, mae sefydliad celfyddydau cymunedol Celf ar y Blaen yn cyhoeddi llyfr newydd ar gyfer plant, a ysgrifennwyd gan y chwedleuwr/awdur Tamar Eluned Williams gyda darluniau hardd gan Andy O’Rourke. Mae’r stori ar thema amgylcheddol yn fordaith o ddarganfod am hinsawdd a natur a dyfodol ein planed.

Ochr yn ochr â’r llyfr ei hun, crëwyd fideo animeiddiedig arbennig yn cynnwys naratif gan Naturiaethwr Cymreig, Cadwraethwr a Chyflwynydd Teledu, recordiodd Iolo Williams ar gyfer Earth Hour 2021 fel rhan o gydweithrediad cymunedol â WWF Cymru.

Ar ben draw’r enfys, mae un ferch fach yn gofalu am Lyfrgell anarferol iawn. Ei gwaith hi yw cadw golwg ar y llyfrau gwerthfawr sy’n cadw cydbwysedd y byd. Dyma stori’r hyn sy’n digwydd pan mae’n sylwi yr ymddengys fod y llyfrgell yn newid – mae llyfrau yn diflannu ac adrannau yn crebachu … i gyd heblaw un. Mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd i’r llyfrgell, gan ymyrryd ar y cydbwysedd ac mae angen iddi ganfod help.

Dywedodd Kate Strudwick, y Cyfarwyddwr Creadigol: “Roeddem eisiau i’r cyfnod clo gynhyrchu rhywbeth y byddai rhieni ac athrawon yn mwynhau ei rannu gyda’u plant ac y gellid ei ddefnyddio i ysgogi sgyrsiau am yr heriau amgylcheddol sy’n ein hwynebu heddiw. Mae’n eu helpu i ddeall ein perthynas gyda natur a sut mae gofalu am y blaned yn ein helpu ninnau hefyd.”

Ar ôl datblygu’r stori, gallodd Celf ar y Blaen weithio gyda Petra Publishing i’w argraffu, diolch i gyfraniad gan Gronfa Eco DPD. Mae Llyfrgell Bywyd yn awr ar gael i’w brynu am £6.99 (ynghyd â chost postio) o wefan Celf ar y Blaen: http://head4arts.org.uk/llyfrgell-bywyd/

Mae hefyd becyn addysg y gellir ei lawrlwytho am ddim, sy’n rhoi llawer o syniadau ar sut y gellir defnyddio themâu’r llyfr i gefnogi dysgu am fioamrywiaeth a newid hinsawdd, a sut y gallwn drwy gydweithio edrych ymlaen at ddyfodol gwell. I gael mwy o wybodaeth am adnoddau addysgol a chyfleoedd hyfforddiant Celf ar y Blaen cysylltwch â info@head4arts.org.uk

Celf ar y Blaen yn mynd yn wyrdd ar gyfer mis Mawrth gyda chynnig pecyn crefft am ddim

Mae sefydliad celfyddydau cymunedol Celf ar y Blaen, sy’n seiliedig yn y Cymoedd, yn dathlu popeth gwyrdd drwy gydol mis Mawrth, mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd a materion amgylcheddol sy’n effeithio arnom i gyd. Penllanw’r mis fydd digwyddiad blynyddol Awr Ddaear Celf ar y Blaen, mewn partneriaeth gyda WWF Cymru.

I gefnogi hyn mae Celf ar y Blaen yn cynnig nifer gyfyngedig o 150 o becynnau crefft pypedau cysgod am ddim i’w defnyddio yn nigwyddiad rhithiol yr Awr Ddaear, gan annog teuluoedd i gysylltu gyda’i gilydd tra’n parhau i godi ymwybyddiaeth o’r argyfwng bioamrywiaeth.

Fodd bynnag, nid dyna ddiwedd yr hwyl. Mae Celf ar y Blaen yn gofyn i bawb rannu ffotograffau o’u pypedau cysgod er mwyn cyfrannu i greu mosaig digidol o ddelweddau fydd ar gael i’w weld yn ddiweddarach ar eu gwefan a chyfryngau cymdeithasol.

Daw ysbrydoliaeth Celf ar y Blaen o ddigwyddiad blynyddol Awr Ddaear yr WWF lle caiff pobl ar draws y byd eu hannog i ddiffodd eu goleuadau i dynnu sylw at newid hinsawdd. Cynhelir digwyddiad rhithiol eleni ddydd Sadwrn 27 Mawrth rhwng 20.30-21.30 (ac mae mwy o awgrymiadau am ffyrdd i ddathlu ar wefan a chyfryngau cymdeithasol Awr Ddaear y WWF).

Cynlluniwyd pecynnau crefft rhad ac am ddim Celf ar y Blaen gan yr artist llawrydd Megan Lloyd, a maent yn cynnwys yr holl eitemau hanfodol sydd eu hangen i wneud y pypedau cysgod. Yn unol â’r ethos gwyrdd,  gellir ailgylchu neu ailddefnyddio’r holl ddeunyddiau neu maent yn bydradwy.

Dywedodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol:

“Er mai ymdrech ddigidol yn bennaf yw ein Mis Gwyrdd, credem ei bod yn bwysig cynnwys elfen o wneud go iawn er mwyn annog agosatrwydd a chysylltiad ymysg ein cymunedau ar amser pan mae’n anodd bod gyda’n gilydd yn gorfforol.”

Bydd gweithgareddau ychwanegol yn cael eu dadlennu drwy gydol y mis, yn cynnwys cyhoeddi ‘Llyfrgell Bywyd’, llyfr gan y chwedleuwraig Tamar Eluned Williams a gafodd ei ysbrydoli gan weithdy gyda disgyblion Ysgol Gynradd Bryn Bach y llynedd. Mae manylion pellach sut i brynu’r llyfr hwn ar gael yn  www.head4arts.org.uk . 

I gael mwy o wybodaeth am Fis Gwyrdd Celf ar y blaen neu i archebu eich pecyn crefftau am ddim, cysylltwch â Celf ar y Blaen yn greenmonth@head4arts.org.uk Dylid nodi y caiff pecynnau crefft eu cyfyngu i un bob aelwyd.

Gwahanol fath o bantomeim? O ydi mae e!

Yn wynebu cau’r theatr dros dro a chanslo ei bantomeim blynyddol, trodd Sefydliad Glowyr Coed Duon at sefydliad celfyddydau cymunedol, Celf ar y Blaen i feddwl am ddatrysiad blaengar – Pecyn Panto DIY, a gynigwyd i rai teuluoedd lleol a gollodd eu gwledd Nadolig arferol yn 2020.

Llun o fanylion a deunyddiau yn y pecyn panto

Byth ers y cyfnod clo, bu Celf ar y Blaen yn brysur yn gweithio gyda thîm o artistiaid llawrydd i ddarparu bron 3,000 o becynnau crefft carreg drws i gefnogi teuluoedd oedd yn cael y cyfnod clo yn anodd. Ar gyfer yr her ddiweddaraf fe wnaethant gomisiynu’r artist Cindy Ward i gynllunio pecyn yn cynnwys popeth sydd ei angen i adeiladu mini theatr, gyda chast o gymeriadau pantomeim poblogaidd a deunyddiau ar gyfer gwisgoedd.

Dywedodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol Celf ar y Blaen: “Ein nod yw ysbrydoli pobl i fod yn wirioneddol greadigol wrth ysgrifennu a pherfformio eu pantomeim eu hunain. Gobeithiwn y bydd gwisgo lan, jôcs sâl a digonedd o hwyl yr ŵyl i’r holl deulu, felly bydd yn gydnaws gydag ysbryd panto – hyd yn oed os nad oedd modd iddynt fynychu un y llynedd.”

Meddai Marina Newth, Rheolwr Gwasanaethau Theatr a Chelfyddydau Cyngor Caerffili: “Mae hyn yn enghraifft wych o brosiect partneriaeth, gan gydweithio i ganfod ffordd ddyfeisgar i arddangos ein hymrwymiad i gysylltu gyda chymunedau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at agor ein drysau i’r cyhoedd eto eleni a gobeithio y byddwn yn ôl gyda panto llawn yn 2021.”

Caiff rhifyn cyfyngedig Pecynnau Panto DIY eu dosbarthu i gartrefi lwcus yn y Bwrdeistref Sirol drwy Rwydwaith Rieni Caerffili; bydd gwobr o docyn teulu i’r panto byw nesaf ar gyfer y fideo gorau a gawn o berfformiad cartref.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: info@head4arts.org.uk  

Croeso i’n Hintern Celfyddydau Cymunedol

Mae gennym aelod newydd i’n tîm, y hoffem gyflwyno i chi….

Finley yw Intern Celfyddydau Cymunedol newydd Celf ar y Blaen. Graddiodd e yn ddiweddar o gwrs BA Cyfathrebu Graffig Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Yn ystod ei radd, aeth Finley yn angerddol iawn ynglŷn â sut y gallai celf a dylunio fod yn gatalydd ar gyfer newid cymdeithasol a chael effaith gadarnhaol ar bobl.

Gyda llai na phythefnos i mewn i’w interniaeth, mae Finley eisoes yn ymwneud â llwyth o wahanol bethau, yn amrywio o ddylunio graffig a marchnata cyfryngau cymdeithasol i helpu i redeg sesiwn côr. Yn nodedig, mae’n treulio llawer o amser yn gweithio ar hyrwyddo digwyddiadau Gŵyl Cwtsh.

Mae Finley yn cyfaddef nad yw’n sicr beth sydd gan y dyfodol. Ond, mae wedi caru ei ddechrau gyda Chelf ar y Blaen, gan wneud gwahaniaeth ystyrlon i fywydau pobl trwy greadigrwydd.