Arty Parky 2019

Fedrwch chi ei deimlo eto? Mae newid yn yr aer. Mae’r haul yn dal i dywynnu ond llwynog yw’r cyfan! Cawsom i gyd ein twyllo i adael y tŷ heb siaced dim ond i sylweddoli un peth – mae’r haf drosodd! Taflwch y sandalau hynny sy’n achosi swigod, dyma’r amser ar gyfer welis ac esgidiau dal dŵr a’r hetiau hynny gyda llawer gormod o ddarnau’n hongian. Mae pobl ym mhob rhan o Gymru yn meddwl “A yw’r amser wedi dod?” Ac rwyf yma i ddweud wrthych ei fod. Mae’r plant yn ôl yn yr ysgol, mae’r archfarchnadoedd wedi lansio eu hysbysebion Nadolig yn hysbysu fod yr hydref yma. Dim ond ychydig balch sy’n gwadu’r hydref sy’n dal i wisgo eu trowsus cwta ac yn mynnu “nad ydyn nhw’n teimlo’r oerfel”.

Ond peidiwch ofni, mae gennym ni yn Celf ar y Blaen yr ateb i’ch cwestiwn llosg: “Beth yn union fyddwn i’n ei wneud pan mae dail y coed yn disgyn? Pan mae’r moch coed yn dechrau syrthio? Pan fo’r brigo’n taro’r ddaear?” A’n hateb yw’r un ateb sydd gennym am bopeth yn y byd, Gwneud Celf! Mae Arty Parky yn ôl am flwyddyn arall lle byddwn yn chwilio yn y parciau, coedwigoedd a’r meysydd am harddwch cudd a threfnu a gosod ein celc yn ddarluniau tir enfawr. Ymunwch â ni mewn 4 lleoliad yn y Cymoedd – ynghyd ag un digwyddiad arbennig yn y Gymraeg gyda Menter Caerffili!

Mae Arty Parky yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i’r holl deulu a gallwch ymuno â ni rhwng 10:30am – 3:00pm ar:

Awr Ddaear 2019

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned. Mae Celf ar y Blaen yn arwain gweithgareddau ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth.

Gweithgareddau cymunedol yr Awr Ddaear

Parc Bryn Bach
Heol Merthyr, Tredegar, NP22 3AY

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

10am – 12 canol-dydd

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gerddi arnofio, dweud straeon a gwneud llusernau.

Partneriaid: Celf ar y Blaen, Hamdden Aneurin, BCS Blaenau Gwent, WWF Cymru
I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Heol yr Eglwys, Blaenafon, NP4 9AS

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

12 canol-dydd – 2pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, diet byd a bwydydd eco-gyfeillgar, dweud straeon a gwneud llusernau.

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Parc a Chastell Cyfarthfa

Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

3pm – 5pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gwneud bwyd hwyaid, llwybr pengwyniaid, dweud straeon a gwneud llusernau.

Partneriaid: Celf ar y Blaen, Wellbeing@Merthyr, Rhwydwaith Rhieni Merthyr Tudful, WWF Cymru

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Parc Penallta
Heol Penallta, Ystrad Mynach, CF82 7GN

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

6.45pm – 8.30pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gorymdaith llusernau, cerddoriaeth fyw, dweud straeon

Partneriaid: H4A, CBS Caerffili, Rhwydwaith Rhieni Caerffili, WWF Cymru

 

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Caffi Celtaidd Merthyr

Rydym yn falch i’ch hysbysu y byddwn yn rhedeg Caffe Celtaidd yn Llyfrgell Merthyr bob dydd Iau rhwng 4:30pm – 6:30pm yn dechrau 7 Chwefror. Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gwybod, mae’r Caffe Celtaidd yn sesiwn gerddoriaeth a ddechreuodd ym Mlaenafon i gyflwyno pobl o bob oed i gerddoriaeth draddodiadol y credwn nad yw’n cael digon o sylw heddiw.

Mae’n ddigwyddiad cyfeillgar i’r teulu a chroeso i bawb ymuno. Mae’n lle gwych i gwrdd â phobl newydd, mwynhau cerddoriaeth a dishgled neis o de a thamaid o deisen!

Pryd: Dyddiau Iau 4:30 – 6:30pm

Pryd: Canolfan Hamdden Rhydycar

Dewch â’ch offeryn eich hun neu fenthyca un o’n hofferynnau ni

Croeso i ddysgwyr!

Sylw i brosiect Celf ar y Blaen ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn San Steffan

 

Ddydd Mercher 31 Hydref bu Celf ar y Blaen yn bresennol mewn digwyddiad yn Nhŷ’r Cyffredin a noddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn dathlu cyfraniad cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd Celf ar y Blaen yn un o 12 sefydliad a wahoddwyd i fynychu’r digwyddiad allan o dros 2000 o rai a dderbyniodd Gyllid Loteri’r Treftadaeth dros gyfnod coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn y digwyddiad rhoddodd Celf ar y Blaen sylw i brosiect Pwy Ydw i’n Meddwl Oeddwn I a gyflwynwyd ar draws cymoedd De Ddwyrain Cymru yn 2016. Gan weithio mewn partneriaeth gydag Archifdai Gwent a Morgannwg, fe wnaeth y prosiect alluogi grwpiau cymunedol o bob oed a chefndir i weld deunydd adnoddau sylfaenol wnaeth eu helpu i ddychmygu sut beth y gallai eu bywyd fod wedi bod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i Celf ar y Blaen drafod cynlluniau ar gyfer Arddangosfa mewn Blwch, y prosiect olaf yn eu cyfres o ddigwyddiadau yn gysylltiedig gyda chanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Arddangosfa mewn Blwch yn brosiect celfyddydau a threftadaeth fydd yn ymchwilio thema distawrwydd, a derbyniodd gyllid yn ddiweddar drwy gronfa Rhyfel Byd Cyntaf: bryd hynny a nawr Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Cyflwynir y prosiect ar draws fwrdeistrefi Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen ddechrau 2019.

Gyda Jeremy Wright AS, yr Ysgrifennydd Diwylliant yn bresennol, ymunodd Celf ar y Blaen â phrosiectau eraill a gyllidwyd gan y Loteri Genedlaethol yn rhoi sylw i’w prosiectau Rhyfel Byd Cyntaf.

Dywedodd Ros Kerslake, Prif Swyddog Gweithredol Cronfa Dreftadaeth y Loteri: “Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn wrthdaro gwirioneddol fyd-eang, yn ymestyn ar draws moroedd a chyfandiroedd. Ond roedd ei heffaith adref yn enfawr. Cafodd cymunedau, teuluoedd a chymdeithas eu newid am byth gan y rhyfel. Mae cyllid y Loteri Genedlaethol wedi grymuso pobl i ddarganfod a rhannu’r miloedd o straeon y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n bwysig iddynt. A bu’r ymateb gan gymunedau yn ysbrydoliaeth.”

Yn 2012, lansiodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri raglen grantiau cymunedol dan y teitl Y Rhyfel Byd Cyntaf: bryd hynny a nawr, yn cynnig grantiau rhwng £3,000 a £10,000. Dros y canmlwyddiant, dyfarnodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri fwy na £14 miliwn i brosiectau cymunedol.

Yn ychwanegol, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu grantiau mwy i brosiectau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae prosiectau yn cynnwys Orielau Rhyfel Byd Cyntaf yr Amgueddfa Rhyfel Ymerodrol, HMS Caroline a’r Ysgwrn, cartref y bardd Hedd Wyn. a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae cyfanswm cyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng nghanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn bron £100 miliwn.

I gael gwybodaeth ar Pwy Ydw i’n Feddwl Oeddwn I / Arddangosfa mewn Blwch, ewch i www.head4arts.org.uk neu ddilyn @Head4Arts ar Twitter a Facebook.
I gael mwy o wybodaeth ar gyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiectau Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, ewch i: www.hlf.org.uk/about-us/news-features/OneCentenary neu ddilyn#OneCentenary100Stories ar Twitter, Facebook ac Instagram

TwLetteratura Caerffili

Mae tair o ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerffili wedi dechrau ar brosiect cyffrous dan raglen Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru (TwLetteratura Caerffili).

Bydd disgyblion Blwyddyn 5 ac athrawon o Ysgolion Cwm Gwyddon, Penalltau a Trelyn yn treulio’r tri thymor nesaf yn ymchwilio ap Eidalaidd newydd (Betwyll) sy’n helpu i feithrin mwynhad pobl ifanc o ddarllen drwy roi llwyfan darllen ar-lein a rhwydweithio cymdeithasol ynghyd â chopi caled o’r llyfr.

I ddechrau, bydd yr ysgolion yn canolbwyntio ar y llyfr Sombis Rygbi / Rugby Zombies i brofi sut mae’r ap darllen yn gweithio mewn cymunedau dwyieithog, gan weithio gyda’r awdur Dan Anthony a’r bardd rap o Gymru Rufus Mufasa. Wedyn byddant yn clywed sut caiff llyfrau eu cyhoeddi, gyda chymorth Gwasg Gomer, darlunydd a chyfieithydd, a chydweithio  i ddatblygu fersiwn Cymraeg newydd o lyfr nad yw ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.

Ar hyd y ffordd byddant yn rhannu eu ffordd newydd o ddarllen cymdeithasol gyda phobl ifanc eraill a byddant yn dyfeisio ffyrdd newydd o ddefnyddio’r ap i “ddarllen” cyfryngau eraill nad ydynt yn ymwneud â thestun – megis eu hamgylchedd, lluniau mewn oriel neu eitemau mewn amgueddfa.

Mae’r disgyblion yn gobeithio y bydd y prosiect yn eu helpu i wella eu defnydd o’r Gymraeg ar-lein a thu allan i safle’r ysgol. Hefyd, maent eisiau canfod ffyrdd diddorol o gefnogi dysgu Cymraeg ar gyfer rhai nad ydynt yn siarad yr iaith.

Cydlynwyd prosiect TwLetteratura Caerffili gan Celf ar y Blaen, sefydliad celfyddydau cymunedol seiliedig yn y Cymoedd, sydd wedi dod ynghyd â thîm o sefydliadau arbenigol sy’n cefnogi’r prosiect. Maent yn cynnwys y partneriaid o’r Eidal Pierluigi Vaccaneo a Micol Doppio o Associazione Cultura Twitteratura a Betwyll, a chynrychiolwyr o Menter Iaith Caerffili a Llenyddiaeth Cymru.

Dywedodd Kate Strudwick, rheolwr Prosiect Creadigol:
Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol iawn gyda llawer o bartneriaid yn cymryd rhan – pob un ohonynt yn angerddol am ddarllen ac eisiau canfod ffyrdd i helpu pobl rannu cariad o lyfrau – ym mha bynnag iaith sydd orau ganddynt. Rydym hefyd eisiau i bobl ifanc fod yn wirioneddol ddyfeisgar am sut y defnyddiant y dull dysgu hwn yn yn y dyfodol. Gobeithiaf y bydd ein hymchwiliadau yn helpu llawer o bobl eraill, yma yng Nghymru a hefyd mewn cenhedloedd eraill dwyieithog.