GWEITHIWCH GYDA NI - PROSIECTAU TARGED

Mae gan Celf ar y Blaen record dda o gyflenwi gweithgareddau celf gyda grwpiau targed mewn cydweithrediad a phartneriaid, sefydliadau fel Cymunedau’n Gyntaf, Hafal, Unedau Atgyfeirio Disgyblion, Barnardo’s, Hafan Cymru a Chymdeithas Alzheimer. Wrth wraidd y prosiectau hyn mae’r gred y gall y celfyddydau wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl.

Dyma restr o rai o enghreifftiau o’r prosiectau targed yr ydyn ni wedi eu cyflenwi hyd yma:

The Mix – Cyrraedd y Nod
Yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, defnyddiodd The Mix y celfyddydau i helpu pobl ifanc i gymryd y camau nesaf tuag at addysg a chyflogaeth

Mae’r gweithgareddau a gyflenwyd trwy’r rhaglen yn cynnwys ysgolion roc, newyddiaduraeth cerddoriaeth, cynllunio digidol cerdd ac ap, straeon digidol a gweithdai graffiti. Yn ystod y rhaglen fe gyflenwodd Celf ar y Blaen 122 o brosiectau gan weithio gyda mwy na 1,000 o bobl ifanc.

Côr Pobl Ifanc gyda Dementia
Yn cael ei gyflenwi mewn partneriaeth gyda’r Gymdeithas Alzheimer, mae Côr YPWD wedi ei leoli yng Nghwmbrân ac yn cael ei dargedu at unigolion sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd. Mae’r côr wedi perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus, gan gynnwys Proms Cymru yn Neuadd Dewi Sant.
“Y côr yw’r peth gorau a fu erioed, rwy’n teimlo mor dda ar ddiwedd y sesiwn. Mae wedi helpu i ddod a phobl at ei gilydd ac yn gwneud pobl yn ymwybodol o ddementia a’r hyn y gellir ei wneud.”
– Aelod o’r Côr

Bwydlen ar gyfer Bywyd
Yn cael ei gyflenwi mewn partneriaeth a Chlwstwr Cymunedau’n Gyntaf De Ebwy Fach, mae Bwydlen ar gyfer Bywyd yn brosiect celfyddyd ac iechyd sy’n anelu at hyrwyddo lles a chodi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau cysylltiedig ag iechyd meddwl sydd ar gael yn yr ardal. Mae’r rhaglen waith hon wedi cynnwys dewis amrywiol o weithgareddau celf, yn eu [lith sgiliau syrcas, sesiynau ukulele, dawns nia ac ysgrifennu creadigol gyda drama.

Spread the love

ffyrdd eraill i weithio gyda ni