Y Dyfodol Ar Y Blaen

Defnyddio grym y celfyddydau i godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol i hyrwyddo gweithredu cadarnhaol dros newid, annog ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy a dychmygu dyfodol gwell.

Awr Ddaear

Ers 2016 mae Celf ar y Blaen wedi croesawu mudiad byd-eang Awr Ddaear y WWF fel cyfle ar gyfer codi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd, drwy raglen o ddigwyddiadau cysylltiedig cyfeillgar i’r teulu ar draws y rhanbarth. Ni aeth ein hymdrechion heb eu sylwi! Cafodd ein digwyddiadau Awr Ddaear eu canmol fel “arfer gorau” gan Gomisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae’r WWF yn ystyried hyn fel gŵyl gymunedol sy’n gwneud yr ardal hon y mwyaf “ymwybodol o Awr Ddaear” yng Nghymru.

Gan ddod ynghyd ag artistiaid, swyddogion bioamrywiaeth, ceidwaid cefn gwlad, ysgolion, gwirfoddolwyr a llu o bartneriaid eraill mewn safleoedd ar draws pedair sir – nod ein dathliadau Awr Ddaear yw cyflwyno ffyrdd hwyliog o annog pobl i ymrwymo, i gymryd camau gweithredu cadarnhaol fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i newid hinsawdd.

Caiff ymrwymiadau i’r blaned eu hintegreiddio i’r celfwaith; addewidion wedi’u cadw ar ffilm, negeseuon yn cael eu goleuo gan ein llusernau Awr Ddaear, wedi eu harysgrifio ar adenydd ein haid o 1500 crychydd origami (a wnaed o bapur wedi’i ailgylchu, wrth gwrs) – neu hyd yn oed wedi ei ysgrifennu ar garreg i’n hatgoffa am bwysigrwydd gwneud newidiadau bach i’n ffyrdd o fyw i atal twymo byd-eang. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, defnyddiwn y digwyddiad i gysylltu pobl gyda syniadau syml i gefnogi ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy.

Mae ein gŵyl diwrnod o hyd yn dod i ben mewn digwyddiad hudolus dan olau llusern ym Mharc Penallta i ryfeddu ar y cerfluniau goleuedig gwych o anifeiliaid, a gafodd eu creu gan yr artist/ceidwad partner cyson o Gaerffili, Ben Sands. Bob blwyddyn mae Celf ar y Blaen yn ychwanegu adnodd arall i gynyddu ymwybyddiaeth o effaith newid hinsawdd – tebyg i llun sgrin “Cynhesu Moroedd” a’n taith rithiol “Pasbort Planed” yn defnyddio realiti estynedig i dynnu sylw at wahanol rywogaethau dan fygythiad.

ShipShape

Mae ShipShape yn ddull dysgu/profiad gweithdy a luniwyd gan Celf ar y Blaen mewn cysylltiad â Phrosiect Hawila o Ddenmarc, ein partner yn rhaglen Tandem Ewrop ac a dreialwyd gyntaf yn 2017.

Wedi’i dargedu at bobl ifanc 8-14 oed, mae ShipShape yn cymryd rhan o amgylch y byd, yn dilyn taith dwy long – un yn llong hwylio o ddechrau’r 19eg ganrif a’r llall yn llong cynhwysydd fodern enfawr. Ar hyd y ffordd maent yn wynebu heriau a sefyllfaoedd peryglus y mae’n rhaid iddynt ddelio gyda nhw – a phenderfyniadau anodd sydd angen iddynt wneud. Wyddech chi y caiff 96% o fasnach y byd eu dosbarthu gan longau cynhwysydd mawr?

Mae’r gweithdy yn cyfuno straeon, realiti estynedig, gweithredu byrfyfyr, chwarae rôl, arbrofion a datrys problemau gyda’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth o effaith symud nwyddau o amgylch y byd ar y môr, gan roi sylw i addysg fyd-eang a chynaliadwyedd, hanes, bywyd morol, a llawer mwy.

Yn 2018./19 defnyddiodd “ShipShape: Taith Ddarganfod’ brofiad ShipShape i ysbrydoli pum dosbarth yn ysgolion cynradd Caerffili i greu eu dulliau dysgu eu hunain. Roedd y prosiect Cydweithio Creadigol gyda dosbarthiadau Blwyddyn 5 o Aberbargoed, Derwendeg, Fochriw, Hendre ac Ysgol Caerffili yn un o ddau brosiect Celf ar y Blaen a gafodd sylw yn Arddangosfa Genedlaethol Dysgu Creadigol (“Dewch i Ddathlu”) yng Nghaerdydd yn Ebrill 2019.

Spread the love