Beth ydyn ni’n ei wneud

Gan weithio ar draws bwrdeistrefi Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen, mae Celf ar y Blaen yn cyflwyno gweithgareddau celfyddydau cyfranogol sy’n cael effaith ar lesiant yn y ffyrdd dilynol:

Hapusrwydd ar y Blaen

Darparu gweithgareddau celfyddydau cyfranogol ansawdd uchel sy’n dod â chymunedau ynghyd i frwydro yn erbyn profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, unigrwydd ac arwahanrwydd – mae ein prosiectau yn cysylltu pobl a chenedlaethau, gan weithio gyda phob lefel sgiliau a thrwy bob dull celf.

Iechyd ar y Blaen

Cynnal prosiectau celfyddydau dychmygus sy’n gwella llesiant cymunedau ac yn cefnogi iechyd da parhaus.

Dysgu ar y Blaen

Datblygu prosiectau arloesol sy’n hyrwyddo ymgysylltu gyda dysgu, ysgogi diddordeb yn y Gymraeg ac ymchwilio treftadaeth ddiwylliannol.

Cyfleoedd ar y Blaen

Cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid ar bob cam o’u gyrfa, annog amrywiaeth a hyrwyddo arfer gorau mewn gosodiadau celfyddydau cyfranogol.

Gofodau Gwyrdd ar y Blaen

Defnyddio gofodau gwyrdd mewn modd creadigol i helpu adeiladu cymunedau diogel a chyfeillgar – rydym yn cynnal digwyddiadau seiliedig ar y celfyddydau ar draws y rhanbarth sy’n annog gwerthfawrogiad o’r amgylchedd naturiol a mwynhad o’r awyr agored.

Y Dyfodol ar y Blaen

Defnyddio grym y celfyddydau i godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol i hyrwyddo gweithredu cadarnhaol dros newid, annog ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy a dychmygu dyfodol gwell.

Cydraddoldeb ar y Blaen

Cafodd ein holl waith ei seilio ar y cysyniad y dylai’r celfyddydau fod yn hygyrch i bawb. Rydym yn adolygu ein harferion yn barhaus i’n helpu i ymestyn ein cyrraedd a rhoi mynediad mwy cyfartal i ddarpariaeth celfyddydol.

Spread the love