Cofrodd Pasbort Planed Awr Ddaear 2019 am ddim

Barod i ymuno â ni am Awr Ddaear 2019? Eleni mae cofrodd arbennig o’r digwyddiad: eich Pasbort Planed eich hun. Medrwch gael eich Pasbort yn unrhyw un o ddigwyddiadau Celf ar y Blaen ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth a chael stamp arno i ddangos eich bod yn un o’r miliynau a gymerodd ran ym mhob rhan o’r byd. Mae lle i chi ysgrifennu eich haddewid bersonol i’r blaned: rhywbeth y gallwch chi ei wneud i helpu arafu newid hinsawdd.

Agorwch y Pasbort i weld map y byd. Ond mae’r darn gwirioneddol gyffrous yn digwydd pan fyddwch yn lwyddo Ap Zappar AM DDIM ar eich ffôn deallus. Yna pwyntiwch eich ffôn at y cod ar y pasbort a chewch fywluniau, cerddoriaeth, ffotograffau a llwythi o wybodaeth am wahanol rywogaethau o amgylch y byd – rhywogaethau y gallem eu colli os nad ydym yn newid ein ffordd o fyw.

Gallwch gael eich Pasbort ddydd Sadwrn 30 Mawrth yma:

10.00 – 12.00 Parc Bryn Bach, Tredegar.
Gwneud crychydd, gerddi arnofio, dweud straeon a gwneud llusernau.

12.00 – 14.00 Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon.
Gwneud crychydd, diet byd a bwydydd eco-gyfeillgar, dweud straeon a gwneud llusernau.

15.00 – 17.00  Parc a Chastell Cyfarthfa:
Gwneud crychydd, gwneud bwyd hwyaid, llwybr pengwyniaid, dweud straeon a gwneud llusernau.

18.45 – 20.30 Parc Penallta, Ystrad Mynach:
Gwneud crychydd, gorymdaith llusernau, cerddoriaeth fyw, dweud straeon

Yna am 8.30pm trowch y goleuadau i ffwrdd am awr.

Mae’r Awr Ddaear yn gynllun gan WWF ac mae WWF Cymru yn dweud

“Ni yw’r genhedlaeth gyntaf i wybod ein bod ni’n dinistrio’r byd a gallem fod yr olaf a all wneud unrhyw beth amdano. Gyda’n gilydd, gall pŵer ein lleisiau tanio newid.”

Awr Ddaear – Beth yw eich Addewid i’r Blaned?

Wrth i’r Awr Ddaear agosáu – y digwyddiad blynyddol pan gaiff goleuadau eu troi i ffwrdd ym mhob rhan o’r byd – gofynnwn i chi feddwl am un peth y gallech ei newid i helpu arafu newid hinsawdd. Gwyddom fod angen newid blaengar ar lefel llywodraethau yn fyd-eang. Ond mae hefyd bŵer yn yr ymrwymiadau dyddiol a wnaiff pob un ohonom

Yn ein gweithdai cyn yr Awr Ddaear am 8.30pm ddydd Sadwrn 30 Mawrth, rydym yn dangos pobl sut i wneud crychyddion origami. Mae oedolion a phlant yn ysgrifennu eu haddewidion ar eu crychydd papur. Anelwn gael 1,000 crychydd i’w huno gyda llinyn yn y digwyddiad llusernau ym Mharc Penallta, Ystrad Mynach am 6.45pm ar y dydd Sadwrn. Y gred draddodiadol yw y daw’ch dymuniad yn wir os byddech yn plygu 1,000 crychydd origami.

Beth fedrech chi addo ei newid? Dyma rai syniadau:

  • Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o leiaf unwaith yr wythnos
  • Newid i laeth soya, almwn neu debyg yn lle llaeth buwch
  • Gwisgo siwmper yn lle troi’r gwres lan
  • Arbed dŵr drwy dynnu’r tsiaen yn llai aml adre (“os yw’n felyn, gadewch iddo sefyll; os yw’n frown, tynnwch y dŵr.”)
  • Peidiwch â bwyta cig o leiaf un diwrnod yr wythnos
  • Cymryd wythnos o wyliau yn agos adre a theithio yno ar y trên
  • Arbed dŵr drwy olchi eich dillad yn llai aml
  • Plannu gardd perlysiau
  • Cario eich cyllell a fforc bambw eich hunain fel nad ydych angen rhai plastig amser cinio

I gymryd rhan rhowch 30 Mawrth yn eich dyddiadur a dewch draw i’ch digwyddiad agosaf: Parc Bryn Bach, Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon, Parc Cyfarthfa neu Barc Penallta. Mae’r amserau a’r lleoliadau ar gael ar y wefan hon. Neu gallech wneud eich crychydd adre – cofiwch ddefnyddio papur wedi’i ailgylchu! Credwn ei fod yn weithgaredd ystyriol a therapiwtig. Edrychwch ar y fideo byr yma i weld sut i wneud yr origami.

Awr Ddaear 2019

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned. Mae Celf ar y Blaen yn arwain gweithgareddau ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth.

Gweithgareddau cymunedol yr Awr Ddaear

Parc Bryn Bach
Heol Merthyr, Tredegar, NP22 3AY

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

10am – 12 canol-dydd

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gerddi arnofio, dweud straeon a gwneud llusernau.

Partneriaid: Celf ar y Blaen, Hamdden Aneurin, BCS Blaenau Gwent, WWF Cymru
I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Heol yr Eglwys, Blaenafon, NP4 9AS

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

12 canol-dydd – 2pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, diet byd a bwydydd eco-gyfeillgar, dweud straeon a gwneud llusernau.

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Parc a Chastell Cyfarthfa

Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

3pm – 5pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gwneud bwyd hwyaid, llwybr pengwyniaid, dweud straeon a gwneud llusernau.

Partneriaid: Celf ar y Blaen, Wellbeing@Merthyr, Rhwydwaith Rhieni Merthyr Tudful, WWF Cymru

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Parc Penallta
Heol Penallta, Ystrad Mynach, CF82 7GN

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

6.45pm – 8.30pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gorymdaith llusernau, cerddoriaeth fyw, dweud straeon

Partneriaid: H4A, CBS Caerffili, Rhwydwaith Rhieni Caerffili, WWF Cymru

 

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Arddangosfa mewn Blwch yn awr ar yr hewl

Ar ôl pedair blynedd o goffáu meddylgar ar y Rhyfel Byd Cyntaf, rydym wedi distyllu’r atgofion i gist deithio sy’n agor i ddatgelu cyfres o flychau cadw. Mae pob blwch yn cynnwys eitemau o’r cyfnod megis cardiau post, cofnodion gwasanaeth, pedol a chwiban.

Gall yr eitemau hyn gael eu trin a chawsant eu dewis yn ofalus i hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach o’r gwrthdaro. Bydd arbenigydd treftadaeth ar gael mewn cyfres o ddigwyddiadau cymunedol i roi gwybodaeth gefndir megis esboniad o’r Geiniog Marwolaeth, plac coffa efydd a anfonwyd i deuluoedd dynion a menywod a gollodd eu bywydau rhwng 1914-18.

Mae zapcodau ar rai o’r eitemau fel y gall y sawl sy’n eu trafod gael profiad aml-synhwyraidd. Drwy ddefnyddio ap ffôn syml, gall cyfranogwyr edrych ar straeon digidol am bobl o’r Cymoedd, gwrando ar gerddoriaeth o’r Rhyfel Byd Cyntaf, darllen erthyglau ar-lein a phrofi gwasanaethau cofio.

“Themâu’r blychau yw’r gwahanol fathau o ddistawrwydd,” meddai Bethan Lewis, rheolwr prosiect Celf ar y Blaen. “Mae distawrwydd fel gweithred o gofio, distawrwydd fel math o ddiogelu, distawrwydd fel canlyniad i drawma a distawrwydd anghydweld. Gobeithiwn y bydd y blychau yn ysgogi trafodaeth ac yn tanio’r dychymyg.”

Cyllidwyd y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Cafodd eitemau a straeon eu casglu gyda chefnogaeth partneriaid treftadaeth Archifau Gwent, Archifau Morgannwg, y Tŷ Windio, Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa ac Amgueddfa Cymru.

Cynhaliwyd gweithdai dan arweiniad hanesydd gydag aelodau o’r gymuned a phlant ysgol. Maent wedi llunio gwaith creadigol a gaiff ei ddangos ar ddiwedd y prosiect ac a fydd ar gael ar-lein ar ffurf ddigidol i helpu eraill i ddysgu am ganlyniadau pellgyrhaeddol y gwrthdaro.

“Mae hyn yn wych os nad ydych chi’n gwybod neu’n deall mewn gwirionedd beth aethant drwyddo yn y rhyfel.”
“Arddangosfa sy’n gwneud i chi feddwl o ddifri.”
Sylwadau gan gyfranogwyr

Plygwch grychydd papur i ddangos eich cefnogaeth i blaned iach

Yn Japan, mae’r crychydd yn greadur cyfriniol a chredir ei fod yn byw am fil o flynyddoedd. Fel canlyniad, yn niwylliant Japan, Tseina a Korea, mae’r crychydd yn cynrychioli lwc dda a hirhoedledd.
Mae llawer o bobl Japaneaidd yn gwneud crychydd origami. Mae’r gair Japaneaidd ‘origami’ yn gyfuniad o ddau air Japaneaidd: ‘ori’ sy’n golygu ‘plygu’ a ‘kami’ sy’n golygu ‘papur’. Credir i origami Japaneaidd ddechrau yn y 6ed ganrif ac oherwydd fod papur mor ddrud, dim ond ar gyfer dibenion seremonïol crefyddol y defnyddid origami.

Yn draddodiadol, credid pe byddai rhywun yn plygu 1,000 crychydd origami, y byddai eich dymuniad yn dod yn wir. Daeth hefyd yn arwydd o obaith a iachau mewn cyfnod anodd. Fel canlyniad, daeth yn boblogaidd i blygu 1,000 crychydd (a elwir yn ‘senbazuru’ yn y Japanaeg). Caiff y crychyddion eu clymu gyda’i gilydd ar linyn a’u rhoi fel anrhegion.

Mae’r Awr Ddaear yn weithgaredd bydeang a dymunai Celf ar y Blaen wneud rhywbeth sy’n adlewyrchu’r cysylltiad gyda gweddill y byd. Drwy ymuno yn yr Awr Ddaear, gobeithiwn y bydd yn helpu lwc dda a hirhoedledd y blaned.

Mae troi goleuadau i ffwrdd am awr yn weithred symbolaidd i ddangos ein consyrn am newid yn yr hinsawdd. Bydd Celf ar y Blaen yn gofyn i bobl fynd gam ymhellach i wneud ymrwymiad personol i newid un peth a fedrai helpu i ostwng newid hinsawdd. Gofynnwn i bobl ysgrifennu’r ymrwymiad hwnnw ar bob crygydd a blygant.

I gymryd rhan, rhowch 30 Mawrth yn eich dyddiadur a dod i’r digwyddiad agosaf atoch: Parc Bryn Bach, Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon, Parc Cyfarthfa neu Barc Penallta. Dangosir yr amserau a’r lleoliadau ar y wefan yma. Neu gallech wneud crychydd adre – papur wedi’i ailgylchu’n unig! Edrychwch ar y fideoi byr yma i weld sut y gwneir yr origami.

Gyda diolch i Ganolfan Ddiwylliannaol Japanaeaidd Canada am wybodaeth ar y crychydd.