Swyddog Prosiect yn cwblhau Rhaglen Arwain Dysgu yr NCLF

Rydym yn falch i ddweud fod Bethan Lewis, Swyddog Prosiect Celf ar y Blaen, wedi cwblhau Rhaglen Arwain Dysgu Fforwm Cenedlaethol Hamdden a Diwylliant (NCLF) yn ddiweddar, rhaglen datblygu arweinyddiaeth bwrpasol ar gyfer anghenion y sector hamdden a diwylliant.

Derbyniodd Bethan gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru i’w galluogi i fynychu’r rhaglen genedlaethol hon sy’n anelu i helpu rheolwyr diwylliannol i gyflawni eu potensial llawn. Mae cymryd rhan yn y rhaglen wedi cynnwys mynychu gweithdai preswyl, cymryd rhan mewn setiau dysgu gweithredol a gweithio gyda mentor i ddynodi nodau datblygu personol.

Disgrifiodd Bethan fanteision y cwrs gan ddweud “mae cymryd rhan yn y rhaglen wedi fy helpu i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol. Gobeithiaf y bydd hyn yn ei dro yn cael effaith gadarnhaol ar waith Celf ar y Blaen ac efallai ar y sector celfyddydau yn ehangach yng Nghymru”

Mae mwy o wybodaeth am Raglen Arwain Dysgu yr NCLF ar gael ar y wefan http://www.ncfleadinglearning.co.uk/ncf.html

 

Arddangosfa mewn Blwch

Mae Celf ar y Blaen yn falch i gyhoeddi y caiff y gwaith creadigol a gynhyrchwyd gan grwpiau cymunedol a gymerodd ran yn Arddangosfa mewn Blwch ei ddangos mewn Digwyddiadau Cymunedol dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Mae dros 300 o aelodau’r gymuned o bob rhan o ardal ddwyreiniol Blaenau’r Cymoedd wedi cyfrannu at y casgliad myfyriol hwn o waith sy’n ymchwilio thema distawrwydd mewn cysylltiad gyda’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Gan ddefnyddio Arddangosfa mewn Blwch fel ysbrydoliaeth ar gyfer eu celfwaith a gweithio wrth ochr artistiaid proffesiynol, dewisodd grwpiau cymunedol ddehongli eu canfyddiadau a chynrychioli’r themâu oedd yn taro tant drwy amrywiaeth o ddulliau celf.

Mae enghreifftiau’n cynnwys:

  • Theatr Adhoc sydd wedi cynhyrchu ffilm fer yn portreadu distawrwydd y rhai a gafodd eu “saethu ar doriad gwawr”, gan ymchwilio’r pwnc o wahanol safbwyntiau (cliciwch yma i edrych ar y ffilm.)
  • Grwpiau ieuenctid o Hwb Blaenafon a Chlwb Ieuenctid Willows, Troedyrhiw a weithiodd gyda’r cerddor Rufus Mufsa i ysgrifennu a pherfformio barddoniaeth sy’n ymchwilio effaith rhyfel ar bob agwedd o gymdeithas. (Cliciwch yma ac yma i wrando ar y cerddi.)
  • Ysgrifennodd disgyblion o Ysgol Gynradd Sofrydd lythyrau, gwneud lampau “deepa” clai a phaentio baneri batik i gynrychioli distawrwydd milwyr o wledydd eraill, gyda ffocws neilltuol ar brofiadau myfyrwyr o India yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd digwyddiadau cymunedol Arddangosfa mewn Blwch yn y mannau dilynol:

Tŷ Windio, Tredegar Newydd rhwng 16-19 Ebrill
Archifdy Gwent, Glynebwy rhwng 23-30 Ebrill
Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful rhwng 1-9 Mai

Mae mynediad yn rhad ac am ddim, gyda’r lleoliadau ar agor yn ystod eu horiau arferol.

Cefnogir Arddangosfa mewn Blwch gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Cafodd gwrthrychau a straeon a gynhwysir yn yr arddangosfa eu casglu gyda chefnogaeth partneriaid treftadaeth Archifdy Gwent, Archifdy Morgannwg, y Tŷ Windio, Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa ac Amgueddfa Cymru.