Pwyll Piau Hi a Bod yn Greadigol

Gyda digwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol wedi eu gohirio am y dyfodol rhagweladwy, mae’r gymuned greadigol wedi ymateb yn gadarnhaol ac yn hyblyg drwy gynnig gweithgareddau ar-lein, adloniant a rhwydweithiau cymorth y gall pobl gymryd rhan ynddynt o’u cartrefi.

Rydym wedi dechrau paratoi rhestr o’r cynlluniau gwych yma a gobeithiwn y bydd hyn yn adnodd ddefnyddiol i chi gadw eich creadigrwydd a chadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod yma na welwyd ei debyg.

Gobeithiwn barhau i adeiladu ar y rhestr yma – gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os gwyddoch am unrhyw weithgaredd creadigol a gynigiwch fel y gallwn ei rannu gydag eraill, cysylltwch â ni drwy Facebook/Twitter neu drwy e-bost: info@head4arts.org.uk

Gweithgareddau Ar-lein Celf ar y Blaen

Bydd gweithgareddau ar-lein Celf ar y Blaen yn cymryd lle trwy Zoom ar yr amseroedd canlynol:

Grwp Cerddorol Caffi Celtaidd Rhwng
Cenhedlaethol

Dydd Mercher: 4.30-6pm

Cyd-ganu gyda Ali Shone
Dydd Iau: 12.30-1.45pm

Byddwn wrth ein boddau os gallwch chi ymuno gyda ni – danfona neges i
info@head4arts.org.uk i wybod sut i gymryd

Adnoddau Ar-lein Celf ar y Blaen:

Sut i wneud pili pala origami

Gwneud llusern ar gyfer yr Awr Ddaear gyda Cindy Ward: Rhan 1, Rhan 2

Stori Awr Ddaear Y Llyfrgell Fywyd ysgrifennwyd a llefarwyd gan Tamar Eluned Williams gyda lluniau gan Andy O’Rourke

Prosiect Pont – Straeon yn cael ei ryddhau trwy Facebook Live ac ar gael ar Youtube Celf ar y Blaen

Adnoddau Ar-lein eraill
(Dylid nodi nad yw’r rhain yn gysylltiedig â Celf ar y Blaen – gweler y ddolen unigol i gael mwy o wybodaeth)

Artis Community – Fydd yn darpau gweithgareddau dyddiol

Datblygu’r Celfyddydau Caerffili – Prosiect Creadigol Lockdown – gwahoddiad i ymateb yn greadigol i thema bob wythnos

Jukebox Collective – Rhaglen o ddosbarthiadau hip hop ar-lein, cysylltu hello@jukeboxcollective.com am fwy o wybodaeth

Llenyddiaeth Cymru gyda Tamar Eluned Williams – Stori Crochan,  Cit Adrodd Straeon dwyieithog ar gyfer y cartref i deuluoedd

Theatr RCT – gweithgareddau dyddiol

Pili Pala Arts Wales – Dawns dros 50 gyda Beth Ryland

Huw Aaron – Tiwtorial tynnu llun dyddiol ar gyfer plant

Rwy’n Meddwl Amdanat Ti Gymru – Cyfres o ddarnau celf wedi comisiynu i archwilio, cyfathrebu neu drio gwneud synnwyr o’r byd fel y mae nawr.  

‘Canu a Gwenu’ Goldies bob dydd Iau ar eu tudalen Facebook http://www.facebook.com/goldiescymru

Fiona’s Energy Moves Online – Dawns Nia gyda Fiona Winter

Sofa Stage Wales – Sianel deledu Facebook – Perfformiadau rheolaidd i’w gweld gyda chyfleoedd i bobl greadigol gofrestru i gyfrannu

Upbeat Music and Arts Ymgyrch curo’r drwm – dysgu y samba gweithiwr allweddol

Louby Lou’s Storytelling

Tudalen Facebook Dydd Gwener Chwedleua – Cynhelir gan Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border

Gŵyl Ar-lein Hijinx – Gŵyl am ddim o theatr a ffilm

Gŵyl Animeiddio Caerdydd – Her Animeiddio Darlunio Cyflym

Ballet Cymru– Tiwtorial dyddiol ar-lein gyda dawnswyr cwmni

Theatr Iolo– Rhestr o adnoddau creadigol ar gyfer plant a rhieni

Sherman Theatre – Interval, cyfres sy’n esblygu o brosiectau a gynlluniwyd i hyrwyddo ysgrifennu newydd a chefnogi’r gymuned artistig a llawrydd

Theatr Genedlaethol Cymru – rhaglen Newydd yn cynnwys profiadau diwylliannol digidol cyfrwng Cymraeg

National Theatre Wales – Rhaglen digidol newydd o waith, yn cynnwys darlleniadau dramau a cyfleoedd I greu theatr fyw mewn lleoliadau digidol

National Theatre yn y Cartref – Gwylio Dramau NT ar Youtube. Mae Drama newydd yn cael ei darlledu pob dydd Iau ac ar gael am wythnos.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru – Dawnsio o gartre

PHRAME Cymru – Instagram ar gyfer ffotograffwyr

Caerdydd Creadigol – rhestr o adnoddau creadigol

Great British Home Chorus – grŵp cerddoriaeth ar gyfer cantorion ac offerynwyr

Noel Fielding Art Club

64 Million Artists #CreatetoConnect – heriau creadigol bob dydd

The Sofa Singers – grŵp canu torfol

Google Arts & Culture – ymweld ag amgueddfeydd rhyngwladol o’ch cartref

Adnoddau celf i ddiddanu ac addysgu plant gartre

Whats on Stage – rhestr o ddramâu, sioeau cerdd ac opera gall ei ddarlledu yn fyw ar-lein am ddim

The Show Must Go On – Darlledu yn fyw Sioeau Cerdd Andrew Lloyd Webber ar Youtube. Bydd Sioe Gerdd newydd yn cael ei ryddhau bod dydd Gwener ac ar gael am 48 awr.

Tate Kids – Syniadau ar gyfer prosiectau celf yn y cartref, gweld orielau ac archwiliwch artistiaid

Cymorth-Ar-lein i’r Gymuned Celfyddydau

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cymorth Ar-lein Cyngor Crefftau

Microsafle Arts Professional ar gyfer Covid 19

Dathlu’r Awr Ddaear Gartre

Er na fydd ein digwyddiadau Awr Ddaear yn mynd rhagddynt fel y bwriadwyd eleni, mae digonedd o ffyrdd yn dal i fod i nodi’r Awr Ddaear gartre a chysylltu’n ddigidol gydag eraill i rannu eich cefnogaeth i’r blaned.

Mae annog teuluoedd ac unigolion i wneud “addewid i’r blaned” yn ffocws allweddol gweithgareddau Awr Ddaear blynyddol Celf ar y Blaen – newid eich ffordd o fyw mewn ffordd fach i helpu gostwng eich effaith ar yr amgylchedd. Gallai hyn fod yn fwyta llai o gig, defnyddio llai ar eich car, cofio mynd â bagiau gyda chi pan ewch i siopa neu wrthod cyllyll a ffyrc plastig. Beth allai’ch addewid i’r blaned fod eleni?

Beth am wneud eich addewid i’r blaned yn brosiect crefft – gallech ei ddangos yn eich cartref i’ch helpu i gofio’r hyn rydych wedi ei addo. Mae rhai syniadau’n cynnwys:

· Ysgrifennu eich addewid ar adain pili pala origami (gallwch weld ein tiwtorial pili pala origami yma)

· Addurno carreg o’ch gardd gyda’ch addewid yn defnyddio paent neu farcwyr parhaol

· Rhoi eich addewid ar lusern (bydd tiwtorial ar lusernau ar gael yn fuan)

Mae’r Awr Ddaear yn ddigwyddiad blynyddol lle mae’r WWF yn annog pobl i droi eu goleuadau bant i dynnu sylw at newid hinsawdd. Eleni, cynhelir yr Awr Ddaear rhwng 8.30 – 9.30pm ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook lle byddwn yn rhoi tiwtorial ar-lein gan Cindy Ward yn dangos sut y gallwch wneud llusern syml y gellir ei defnyddio pan ymunwch ag eraill o amgylch y byd i droi eich goleuadau i ffwrdd yn ystod yr Awr Ddaear.

Byddwn hefyd yn postio stori nos gyda thema’r Awr Ddaear sy’n addas i bob oed, wedi ei hysgrifennu a’i llefaru gan Tamar Eluned Williams gyda lluniau hardd gan Andy O’Rourke. Caiff y stori, a ysbrydolwyd gan syniadau gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Bryn Bach, ei chyhoeddi am 7pm ddydd Sadwrn 28 Mawrth.

Gobeithiwn y gallwch gymryd rhan yn unrhyw un o’r gweithgareddau uchod. Oherwydd y cyfnod anodd hwn, mae mwy o angen nag erioed i ni gysylltu gyda’n gilydd ac ysbrydoli gobaith ar gyfer y dyfodol.

Byddem wrth ein bodd yn gweld lluniau o’ch celfwaith, clywed eich barn am y stori a chanfod pa addewidion a wnaethoch i’r blaned – postiwch nhw ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol os gwelwch yn dda fel y gallwn eu rhannu gyda phobl eraill.

Hoffem ddiolch i’r WWF Cymru am eu cefnogaeth barhaus wrth ariannu gweithgareddau maes Awr Ddaear Celf ar y Blaen a datblygu’r stori.

Covid 19

Fel canlyniad i’r argyfwng iechyd cyfredol, penderfynodd Celf ar y Blaen mai’r peth gorau er lles pawb yw ein bod yn gohirio ein holl weithgareddau allgymorth cymunedol nes rhoddir rhybudd bellach. Mae hyn hefyd yn canslo ein digwyddiadau Awr Ddaear oedd ar y gweill ar gyfer 28 Mawrth.

Nid yw hyn yn golygu nad yw Celf ar y Blaen yn gweithredu. Yn lle hynny, byddwn yn canolbwyntio ein hegni ar ailgyflunio ein rhaglen i gynnwys mwy o weithgareddau ar-lein a ffyrdd eraill o gyflenwi ein gwaith nad yw’n golygu cysylltiad wyneb-i-wyneb. Rydym eisiau canfod ffyrdd creadigol o lenwi’r dyddiau maith hynny o ymbellhau cymdeithasol / ynysu a hefyd i gefnogi’r nifer fawr o artistiaid llawrydd sy’n canfod eu hunain heb unrhyw waith ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi ein dilyn ar Facebook a chadw llygad ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth.

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost fel arfer ac mae ein swyddfa yn dal i fod ar agor ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gallwn weithio o gartref os yw amgylchiadau yn newid.

info@head4arts.org.uk                              
01495 357815/6

kate.strudwick@head4arts.org.uk           

bethan.lewis@head4arts.org.uk              

@Head4Arts (Facebook)    @Head4arts (Twitter)

Byddwch yn Rhan o’r Newid

Bydd Celf ar y Blaen yn cynnal digwyddiadau am ddim ar gyfer teuluoedd i ddathlu’r Awr Ddaear ddydd Sadwrn 28 Mawrth 2020 mewn pedwar lleoliad gwych ledled ardal ddwyreiniol Blaenau’r Cymoedd. Bydd pob digwyddiad yn cynnig ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio dweud straeon, llusernau gyda chrefftau pili pala.

Cynhelir y digwyddiadau hyn, sy’n addas ar gyfer pob oedran, ym Mharc Bryn Bach, Tredegar, Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon a Pharc Penallta.

Mae’r Awr Ddaear yn ymgyrch fyd-eang gan y WWF pan fydd miliynau o bobl yn troi eu goleuadau bant i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd. Cynhelir Awr Ddaear 2020 rhwng 8.30-9.30pm ar 28 Mawrth 2020.

Nod gweithgareddau Celf ar y Blaen a gynhelir drwy gydol y dydd yw cysylltu teuluoedd gyda’r Awr Ddaear a’u hannog i droi eu goleuadau bant am un awr yn nes ymlaen gyda’r nos i ddangos y pryder a rannant am y blaned. Caiff y sawl sy’n cymryd rhan hefyd eu hymrwymo un peth y gallant ei newid i arafu newid hinsawdd.

Daw gweithgareddau’r dydd yn cyrraedd eu pen llanw mewn diweddglo mawr ym Mharc Penallta. Bydd y digwyddiad gyda’r nos yn brofiad unigryw, teithio amser a rhyngweithiol gyda llusernau ysblennydd yn rhoi sylw i anifeiliaid o bob rhan o’r byd.

Thema digwyddiadau eleni yw rhoi sylw i sut mae newid hinsawdd yn bygwth iechyd ein planed a’r bywyd gwyllt (a’r bobl) sy’n dibynnu arno. Dewiswyd pili pala fel symbol ar gyfer y digwyddiadau i gynrychioli dirywiad bioamrywiaeth ar raddfa leol a byd-eang. Ers 1976 mae pili pala a gwyfynod ymysg y rhywogaethau a welodd y gostyngiad mwyaf, gyda chwymp o 52% yn nifer cyfartalog y pili pala a adroddwyd yng Nghymru.

Dyma’r bumed flwyddyn i Celf ar y Blaen drefnu digwyddiadau ar gyfer yr Awr Ddaear. Dywedodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol

“Rydym yn byw mewn byd sy’n newid a gobeithio y bydd ein digwyddiadau ar gyfer yr Awr Ddaear 2020 yn rhoi cyfle i deuluoedd i ymchwilio newid hinsawdd mewn ffordd greadigol a’u hysbrydoli i goleddu’r newidiadau ffordd o fyw y bydd yn rhaid i ni gyd eu gwneud yn y dyfodol. Yn y pen draw, mae mynd i’r afael â newid hinsawdd a diogelu’r amgylchedd yn gyfrifoldeb i bawb.”

Rhestr o ddigwyddiadau:

Awr Ddaear – Parc Bryn Bach
, Heol Merthyr, Tredegar, NP22 3AY
Dydd Sadwrn 28 Mawrth 2020
10am – 12.30pm

Awr Ddaear – Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon,
Heol yr Eglwys, Blaenafon, NP4 9AS
Dydd Sadwrn 28 Mawrth 2020
1 – 3pm

Awr Ddaear – Parc Cyfarthfa,
Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE
Dydd Sadwrn 28 Mawrth 2020
3pm – 5pm

Awr Ddaear – Parc Penallta, Heol Penallta, Ystrad Mynach, CF82 7GN
Dydd Sadwrn 28 Mawrth 2020
6.45pm – 8.30pm

Cadwch lygad am wybodaeth ychwanegol drwy’r cyfryganu cymdeithasol a yr wyfan.