Help Addysg Gartref ar gyfer Aelwydydd Dwyieithog

Bydd gan rieni nad ydynt yn siarad Cymraeg sy’n ei chael anodd mynd i’r afael gydag addysg gartref ar gyfer plant sy’n mynychu ysgolion Cymraeg ddiddordeb mewn clywed am adnodd newydd rhad ac am ddim a gynlluniwyd i gefnogi llythrennedd a mwynhad o ddarllen.

Caiff Prosiect Pont ei gyflwyno drwy ap a luniwyd yn arbennig ar gyfer ffonau clyfar a dyfeisiau llechen. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i aelwydydd cymysg o ran iaith i gael hwyl gyda’i gilydd, yn ymchwilio straeon gwerin byr o Gymru a’r Eidal, gyda gwrachod, cewri a hyd yn oed y diafol ei hun yn ymddangos ynddynt.

Mae’r prosiect yn ganlyniad cydweithio rhwng sefydliadau diwylliannol o Gymru a’r Eidal sy’n dathlu eu treftadaeth ddwyieithog. Mae’r adnoddau hefyd ar gael mewn Eidaleg ac Occitan (iaith frodorol sy’n dal i gael ei siarad yng ngogledd yr Eidal a rhannau o Ffrainc a Sbaen).

Esboniodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol sefydliad celfyddydau cymunedol Celf ar y Blaen sy’n gweithio yn ardal y Cymoedd:

“I ddechrau Ysgol y Lawnt ac Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf yng Nghaerffili oedd yn cymryd rhan yn y prosiect ac fe’i cynhaliwyd yn gynharach eleni, gydag ysgolion o’r Eidal yn ymuno yn yr hydref. Fodd bynnag, gyda’r cyfyngiadau ar symud oherwydd y Coronafeirws, ymddangosai’n syniad da i ledaenu’r prosiect fel y gall pobl ifanc eraill a theuluoedd fanteisio arno.”

Mae’r holl eiriad wedi’i gynnwys o fewn yr ap, ond mae ffyrdd eraill i gael mynediad i’r deunydd, yn cynnwys drwy berfformiadau a recordiwyd gan y chwedleuwraig Tamar Eluned Williams o Gymru.

Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Mae manylion llawn sut i gymryd rhan ar gael drwy Celf ar y Blaen (info@head4arts.org.uk)

Bod yn Greadigol gyda Celf ar y Blaen

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae Celf ar y Blaen wedi bod yn brysur yn aildrefnu ei raglen waith i sicrhau ei fod yn parhau i gynnig gweithgareddau celf cyfranogol arloesol dan arweiniad proffesiynol y gellir eu mwynhau adre.

Mae’r rhaglen yn cynnwys pump agwedd allweddol, gyda digonedd o gyfleoedd i gymryd rhan yn ystod y cyfnod hwn o ynysu:

Hapusrwydd ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn cynnal gweithgareddau ar-lein rheolaidd, a gynhelir drwy Zoom.

Y gweithgareddau sydd ar gael ar hyn o bryd:

Caffi Celtaidd, grŵp cerddoriaeth rhyng-genhedlaeth, dyddiau Mercher 16.30 – 18.30 (bydd y 45 munud cyntaf yn canolbwyntio ar ddechreuwyr)

Sesiwn ganu gyda Ali Shone, bob dydd Iau 12.30 – 13.45

Anfonwch neges trwy gyfryngau cymdeithasol neu ebostio info@head4arts.org.uk i gael manylion am sut i ymuno.

Cadwch lygad ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael gwybodaeth am weithgareddau eraill.

Dysgu ar y Blaen

Mae Celf ar y  Blaen yn cynnig cyfle i deuluoedd ac ysgolion  gymryd rhan ym mhrosiect Pont – prosiect llythrennedd rhyngwladol sy’n defnyddio straeon gwerin o Gymru a’r Eidal fel ffordd o gynyddu mwynhad o ddarllen a chysylltu gyda darllenwyr eraill drwy ap newydd, Betwyll – anfonwch e-bost atom i gael mwy o wybodaeth.

Yn teimlo’n greadigol? Mae Celf ar y Blaen wedi cyfuno nifer o ffilmiau celf a chrefft ar ei sianel YouTube.

Cyfleoedd ar y Blaen

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ymarferwyr celfyddydau cyfranogol i greu cyfres o breswyl artistiaid ar-lein, yn arddango a dathlu eu gwaith a’u cyfraniadau at Gelf ar y Blaen. Eisiau dysgu mwy?! Cliciwch yma

Iechyd ar y Blaen –

Mae Celf ar y Balen wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol gwirfoddol i gynnig profiadau creadigol o bell ar gyfer unigolion nad oes ganddynt efallai fynediad i’r rhyngrwyd, er enghraifft drwy ddarparu “pecynnau crefft” yn cynnwys deunyddiau a chyfarwyddiadau i’w cynnwys mewn cynlluniau dosbarthu o ddrws i ddrws. Darganfyddwch fwy am y cynllun yma.

Y Dyfodol ar y Blaen

Bu Celf ar y Blaen yn dathlu’r Awr Ddaear ar-lein eleni, mae ein stori Awr Ddaear a’r tiwtorial gwneud llusern yn dal i fod ar gael i’w gweld yma.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau yn cymryd rhan yn rhai o’r gweithgareddau uchod. Byddem wrth ein boddau yn gweld lluniau a fideos ohonoch yn cymryd rhan. Tagiwch ni ar gyfryngau cymdeithasol gyda #H4AMakes neu ebostiwch ni gyda’ch creadigaethau!

Pwyll Piau Hi a Bod yn Greadigol

Gyda digwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol wedi eu gohirio am y dyfodol rhagweladwy, mae’r gymuned greadigol wedi ymateb yn gadarnhaol ac yn hyblyg drwy gynnig gweithgareddau ar-lein, adloniant a rhwydweithiau cymorth y gall pobl gymryd rhan ynddynt o’u cartrefi.

Rydym wedi dechrau paratoi rhestr o’r cynlluniau gwych yma a gobeithiwn y bydd hyn yn adnodd ddefnyddiol i chi gadw eich creadigrwydd a chadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod yma na welwyd ei debyg.

Gobeithiwn barhau i adeiladu ar y rhestr yma – gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os gwyddoch am unrhyw weithgaredd creadigol a gynigiwch fel y gallwn ei rannu gydag eraill, cysylltwch â ni drwy Facebook/Twitter neu drwy e-bost: info@head4arts.org.uk

Gweithgareddau Ar-lein Celf ar y Blaen

Bydd gweithgareddau ar-lein Celf ar y Blaen yn cymryd lle trwy Zoom ar yr amseroedd canlynol:

Grwp Cerddorol Caffi Celtaidd Rhwng
Cenhedlaethol

Dydd Mercher: 4.30-6pm

Cyd-ganu gyda Ali Shone
Dydd Iau: 12.30-1.45pm

Byddwn wrth ein boddau os gallwch chi ymuno gyda ni – danfona neges i
info@head4arts.org.uk i wybod sut i gymryd

Adnoddau Ar-lein Celf ar y Blaen:

Sut i wneud pili pala origami

Gwneud llusern ar gyfer yr Awr Ddaear gyda Cindy Ward: Rhan 1, Rhan 2

Stori Awr Ddaear Y Llyfrgell Fywyd ysgrifennwyd a llefarwyd gan Tamar Eluned Williams gyda lluniau gan Andy O’Rourke

Prosiect Pont – Straeon yn cael ei ryddhau trwy Facebook Live ac ar gael ar Youtube Celf ar y Blaen

Adnoddau Ar-lein eraill
(Dylid nodi nad yw’r rhain yn gysylltiedig â Celf ar y Blaen – gweler y ddolen unigol i gael mwy o wybodaeth)

Artis Community – Fydd yn darpau gweithgareddau dyddiol

Datblygu’r Celfyddydau Caerffili – Prosiect Creadigol Lockdown – gwahoddiad i ymateb yn greadigol i thema bob wythnos

Jukebox Collective – Rhaglen o ddosbarthiadau hip hop ar-lein, cysylltu hello@jukeboxcollective.com am fwy o wybodaeth

Llenyddiaeth Cymru gyda Tamar Eluned Williams – Stori Crochan,  Cit Adrodd Straeon dwyieithog ar gyfer y cartref i deuluoedd

Theatr RCT – gweithgareddau dyddiol

Pili Pala Arts Wales – Dawns dros 50 gyda Beth Ryland

Huw Aaron – Tiwtorial tynnu llun dyddiol ar gyfer plant

Rwy’n Meddwl Amdanat Ti Gymru – Cyfres o ddarnau celf wedi comisiynu i archwilio, cyfathrebu neu drio gwneud synnwyr o’r byd fel y mae nawr.  

‘Canu a Gwenu’ Goldies bob dydd Iau ar eu tudalen Facebook http://www.facebook.com/goldiescymru

Fiona’s Energy Moves Online – Dawns Nia gyda Fiona Winter

Sofa Stage Wales – Sianel deledu Facebook – Perfformiadau rheolaidd i’w gweld gyda chyfleoedd i bobl greadigol gofrestru i gyfrannu

Upbeat Music and Arts Ymgyrch curo’r drwm – dysgu y samba gweithiwr allweddol

Louby Lou’s Storytelling

Tudalen Facebook Dydd Gwener Chwedleua – Cynhelir gan Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border

Gŵyl Ar-lein Hijinx – Gŵyl am ddim o theatr a ffilm

Gŵyl Animeiddio Caerdydd – Her Animeiddio Darlunio Cyflym

Ballet Cymru– Tiwtorial dyddiol ar-lein gyda dawnswyr cwmni

Theatr Iolo– Rhestr o adnoddau creadigol ar gyfer plant a rhieni

Sherman Theatre – Interval, cyfres sy’n esblygu o brosiectau a gynlluniwyd i hyrwyddo ysgrifennu newydd a chefnogi’r gymuned artistig a llawrydd

Theatr Genedlaethol Cymru – rhaglen Newydd yn cynnwys profiadau diwylliannol digidol cyfrwng Cymraeg

National Theatre Wales – Rhaglen digidol newydd o waith, yn cynnwys darlleniadau dramau a cyfleoedd I greu theatr fyw mewn lleoliadau digidol

National Theatre yn y Cartref – Gwylio Dramau NT ar Youtube. Mae Drama newydd yn cael ei darlledu pob dydd Iau ac ar gael am wythnos.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru – Dawnsio o gartre

PHRAME Cymru – Instagram ar gyfer ffotograffwyr

Caerdydd Creadigol – rhestr o adnoddau creadigol

Great British Home Chorus – grŵp cerddoriaeth ar gyfer cantorion ac offerynwyr

Noel Fielding Art Club

64 Million Artists #CreatetoConnect – heriau creadigol bob dydd

The Sofa Singers – grŵp canu torfol

Google Arts & Culture – ymweld ag amgueddfeydd rhyngwladol o’ch cartref

Adnoddau celf i ddiddanu ac addysgu plant gartre

Whats on Stage – rhestr o ddramâu, sioeau cerdd ac opera gall ei ddarlledu yn fyw ar-lein am ddim

The Show Must Go On – Darlledu yn fyw Sioeau Cerdd Andrew Lloyd Webber ar Youtube. Bydd Sioe Gerdd newydd yn cael ei ryddhau bod dydd Gwener ac ar gael am 48 awr.

Tate Kids – Syniadau ar gyfer prosiectau celf yn y cartref, gweld orielau ac archwiliwch artistiaid

Cymorth-Ar-lein i’r Gymuned Celfyddydau

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cymorth Ar-lein Cyngor Crefftau

Microsafle Arts Professional ar gyfer Covid 19

Dathlu’r Awr Ddaear Gartre

Er na fydd ein digwyddiadau Awr Ddaear yn mynd rhagddynt fel y bwriadwyd eleni, mae digonedd o ffyrdd yn dal i fod i nodi’r Awr Ddaear gartre a chysylltu’n ddigidol gydag eraill i rannu eich cefnogaeth i’r blaned.

Mae annog teuluoedd ac unigolion i wneud “addewid i’r blaned” yn ffocws allweddol gweithgareddau Awr Ddaear blynyddol Celf ar y Blaen – newid eich ffordd o fyw mewn ffordd fach i helpu gostwng eich effaith ar yr amgylchedd. Gallai hyn fod yn fwyta llai o gig, defnyddio llai ar eich car, cofio mynd â bagiau gyda chi pan ewch i siopa neu wrthod cyllyll a ffyrc plastig. Beth allai’ch addewid i’r blaned fod eleni?

Beth am wneud eich addewid i’r blaned yn brosiect crefft – gallech ei ddangos yn eich cartref i’ch helpu i gofio’r hyn rydych wedi ei addo. Mae rhai syniadau’n cynnwys:

· Ysgrifennu eich addewid ar adain pili pala origami (gallwch weld ein tiwtorial pili pala origami yma)

· Addurno carreg o’ch gardd gyda’ch addewid yn defnyddio paent neu farcwyr parhaol

· Rhoi eich addewid ar lusern (bydd tiwtorial ar lusernau ar gael yn fuan)

Mae’r Awr Ddaear yn ddigwyddiad blynyddol lle mae’r WWF yn annog pobl i droi eu goleuadau bant i dynnu sylw at newid hinsawdd. Eleni, cynhelir yr Awr Ddaear rhwng 8.30 – 9.30pm ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook lle byddwn yn rhoi tiwtorial ar-lein gan Cindy Ward yn dangos sut y gallwch wneud llusern syml y gellir ei defnyddio pan ymunwch ag eraill o amgylch y byd i droi eich goleuadau i ffwrdd yn ystod yr Awr Ddaear.

Byddwn hefyd yn postio stori nos gyda thema’r Awr Ddaear sy’n addas i bob oed, wedi ei hysgrifennu a’i llefaru gan Tamar Eluned Williams gyda lluniau hardd gan Andy O’Rourke. Caiff y stori, a ysbrydolwyd gan syniadau gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Bryn Bach, ei chyhoeddi am 7pm ddydd Sadwrn 28 Mawrth.

Gobeithiwn y gallwch gymryd rhan yn unrhyw un o’r gweithgareddau uchod. Oherwydd y cyfnod anodd hwn, mae mwy o angen nag erioed i ni gysylltu gyda’n gilydd ac ysbrydoli gobaith ar gyfer y dyfodol.

Byddem wrth ein bodd yn gweld lluniau o’ch celfwaith, clywed eich barn am y stori a chanfod pa addewidion a wnaethoch i’r blaned – postiwch nhw ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol os gwelwch yn dda fel y gallwn eu rhannu gyda phobl eraill.

Hoffem ddiolch i’r WWF Cymru am eu cefnogaeth barhaus wrth ariannu gweithgareddau maes Awr Ddaear Celf ar y Blaen a datblygu’r stori.

Covid 19

Fel canlyniad i’r argyfwng iechyd cyfredol, penderfynodd Celf ar y Blaen mai’r peth gorau er lles pawb yw ein bod yn gohirio ein holl weithgareddau allgymorth cymunedol nes rhoddir rhybudd bellach. Mae hyn hefyd yn canslo ein digwyddiadau Awr Ddaear oedd ar y gweill ar gyfer 28 Mawrth.

Nid yw hyn yn golygu nad yw Celf ar y Blaen yn gweithredu. Yn lle hynny, byddwn yn canolbwyntio ein hegni ar ailgyflunio ein rhaglen i gynnwys mwy o weithgareddau ar-lein a ffyrdd eraill o gyflenwi ein gwaith nad yw’n golygu cysylltiad wyneb-i-wyneb. Rydym eisiau canfod ffyrdd creadigol o lenwi’r dyddiau maith hynny o ymbellhau cymdeithasol / ynysu a hefyd i gefnogi’r nifer fawr o artistiaid llawrydd sy’n canfod eu hunain heb unrhyw waith ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi ein dilyn ar Facebook a chadw llygad ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth.

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost fel arfer ac mae ein swyddfa yn dal i fod ar agor ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gallwn weithio o gartref os yw amgylchiadau yn newid.

info@head4arts.org.uk                              
01495 357815/6

kate.strudwick@head4arts.org.uk           

bethan.lewis@head4arts.org.uk              

@Head4Arts (Facebook)    @Head4arts (Twitter)